Skład celny, a magazyn czasowego składowania

Skład celny oraz magazyn czasowego składowania to miejsca, które są przeznaczone do przechowywania towarów znajdujących się pod dozorem celnym. Oba rodzaje magazynów jednak zdecydowanie się różnią.

Czym zatem jest skład celny?

Tego typu skład to rodzaj wydzielonego magazynu, który znajduje się pod nadzorem organów celno-skarbowych. Magazyn ten musi być zatem zatwierdzony przez odpowiednie służby oraz podlega ich dozorowi. W miejscu tym składowane są towary pochodzące spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Co ważne, przechowywanie towarów w tego typu miejscach nie wymaga uiszczania za nie cła oraz innych tego typu obciążeń, dopóki znajdują się w magazynie. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców dokonujących importu towarów, a następnie dystrybucji.

Kto powinien skorzystać z tego typu możliwości składowania towarów?

Jak wspomniano powyżej, skład celny przeznaczony jest na przechowywanie towarów nieunijnych. W tym bowiem przypadku możliwe jest odroczenie płatności cła oraz innych tego typu podatków. Co ważne, w przypadku opuszczania magazynu przez poszczególne partie towaru możliwy jest podział należności, a w momencie ich ponownego wywozu, czyli tak zwanego reeksportu – zwolnienie z konieczności wnoszenia opłat celnych. Składy celne umożliwiają również w określonych przypadkach przechowywanie towarów unijnych, a także umożliwiają przeprowadzanie procedur naprawczych, takich jak na przykład uzupełnianie braków w postaci choćby instrukcji czy certyfikatów. W celu przeprowadzenia wymienionych procedur naprawczych, konieczna jest jednak zgoda odpowiednich organów celnych. Składy celne mogą mieć charakter publiczny lub prywatny. W pierwszym przypadku składowanie odbywa się w ramach usługi realizowanej w oparciu o umowę, zaś w drugim – składy celne prowadzone są przez podmioty na ich własne cele importowe.

Składowany towar może podlegać dzieleniu na partie, przepakowywaniu, mieszaniu, przetwarzaniu w celu uszlachetniania czy etykietowaniu. W tego typu składach celnych czas przechowywania towarów nie jest ograniczony. Możliwe jest zatem długotrwałe magazynowanie, o ile nie stanowi ono zagrożenia.

Czym cechuje się magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania to miejsce przechowywania towarów znajdujących się pod nadzorem celnym, w przypadku których nie było możliwości dokonania skutecznej odprawy celnej. W tym przypadku odprawy celne są przesuwane z uwagi na brak możliwości dopełnienia określonych zobowiązań. Sytuacje te są zwykle podyktowane brakiem dokumentacji w odniesieniu do wymogów sanitarnych i epidemiologicznych lub związanych z Izbą Handlową.

Na co należy zwrócić uwagę w odniesieniu do magazynów czasowego składowania?

W magazynie czasowego składowania towar może być składowany jedynie przez czas przeznaczony na dopełnienie określonych formalności. Mowa tu o 90 dniach, podczas których należy uzyskać brakujące pozwolenia czy uzupełnić braki w dokumentacji. Po tym czasie możliwe jest również przeniesienie towaru do składu celnego. Składowanie towarów w magazynach czasowego składowania wymaga złożenia odpowiedniej deklaracji. Co ważne, podczas czasowego składowania towarów nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian w ich obrębie, zarówno w odniesieniu do właściwości dóbr, jak i ich opakowań. Jest to możliwe dopiero gdy dokonane zostaną stosowne odprawy celne lub nastąpi przeniesienie towaru do składu celnego.